Disclaimer

Disclaimer

Op de website van de vereniging Vouwkarton Platform Nederland zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Vouwkarton Platfrom Nederland heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden.  Vouwkarton Platform Nederland staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Vouwkarton Platform Nederland aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Vouwkarton Platform Nederland wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Vouwkarton Platform Nederland garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de Vouwkarton Platform Nederland website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Vouwkarton Platform Nederland niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Vouwkarton Platform Nederland wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Vouwkarton Platform Nederland, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Vouwkarton Platform Nederland website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Vouwkarton Platform Nederland website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vouwkarton Platform Nederland, de inhoud van de Vouwkarton Platform Nederland website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Vouwkarton Platform Nederland.

Op de Vouwkarton Platform Nederland website, op deze Voorwaarden en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright 2013 Vouwkarton Platform Nederland

 

Gepubliceerd op:  17 januari 2013 4075 x bekeken